Logo Nasza Energetyka

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nasza Energetyka sp. z o.o., ul. Wysockiego 94 15-167 Białystok (zwana dalej „Spółką”)
 2. Utworzyliśmy specjalny adres e-mail: rodo@naszaenergetyka.pl, gdzie może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w każdej sprawie  dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:  
 4. w jednym lub większej liczbie określonych celów, dla realizacji których wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych  osobowych – w zakresie, w jakim podanie danych jest fakultatywne (np. zgoda na newsletter), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, b. w zakresie niezbędnym do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży energii elektrycznej, wykonania instalacji  fotowoltaicznej lub klimatyzacji lub pompy ciepła, zgłoszenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, na podstawie art. 6 ust.  1 lit. b) RODO, 
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa  podatkowego lub innych ustaw szczególnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,  
 6. prowadzenia marketingu bezpośredniego usług i produktów administratora, podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest  zgoda osoby uprawnionej oraz prawnie uzasadniony interes administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO,  e. analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na  możliwości prowadzenia analiz handlowych i rynkowych, ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących i  historycznych a także gromadzenia informacji dotyczących preferencji Pani /Pana, m.in. w celu rozwoju lub poprawy produktów i  świadczonych usług, czy celach związanych z ubieganiem się Pani/Pana o dofinansowanie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, f. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora, archiwalnych (dowodowych) –  podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na umożliwieniu dochodzenia  lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  
 7. w przypadku gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem bądź gdy jest Pani/Pan wskazany do wykonywania umowy/umów,  Pani/Pana dane osobowe, wskazane w dokumentach przekazywanych administratorowi, w szczególności w umowach (i załącznikach  do umów), przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt 3 a-d powyżej na podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  
 8. Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, danych punktu poboru  energii lub gazu (nr, zużycie, nr licznika, taryfa), informacji na temat zawartych umów dotyczących energii i gazu, w tym stawek, okresu ich  obowiązywania, adresu zamieszkania, nr pesel w przypadku osób fizycznych, fotografii terenu lub budynku, projektu budynku.  
 9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania łączących nas umów lub udzielonej zgody, a w przypadku braku łączących  nas umów lub po ich zakończeniu – do czasu, aż je Pani / Pan wycofa. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo  przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych  roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, zaktualizowania, żądania ich usunięcia lub  wniesienia sprzeciwu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji. Ma Pani/Pan również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a  także do ich przenoszenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, jak również  na możliwość przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu  uprawnienia właścicielskie wobec administratora, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków  wynikających z przepisów prawa, w szczególności sprzedawcom energii elektrycznej, operatorom systemów dystrybucji, agentom,  podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom  wspierającym nas przy realizacji usług, np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, księgowe, bankowe, konsultacyjne, audytowe, w zakresie  archiwizacji, digitalizacji dokumentów, w zakresie instalacji, usuwania awarii, serwisowania, firmom prawniczym, teleinformatycznym,  informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy teleinformatyczne, informatyczne), a  także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom  prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom,  podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Urząd Regulacji Energetyki,  UOKIK, lub innym.  
 13. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.  10. W oparciu o dane osobowe administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania,  związane z realizacją Umowy lub przepisów prawa. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nasza Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku podanych przeze  mnie dobrowolnie danych osobowych, w celu i zakresie określonym powyżej oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych do celów  marketingowych i informacyjnych poprzez kontakt telefoniczny. 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nasza Energetyka sp. z o.o. moich danych osobowych do celów marketingowych i informacyjnych (np.  informowanie o nowych usługach, produktach, itp.), w tym na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail informacji  handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Powyższe zgody ważne są przez cały okres trwania współpracy z Nasza Energetyka sp. z o.o., chyba że zostaną przeze mnie wcześniej zmienione lub  wycofane. 

Oświadczam, że zostałem/am odpowiednio poinformowany/a przez administratora o obowiązujących przepisach prawa z zakresu ochrony danych  osobowych.