Logo Nasza Energetyka

Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nasza Energetyka Sp. z o.o., ul. Wysockiego 94 / 15-167 Białystok (zwana dalej „Spółką”)
 2. Kontakt dotyczący ochrony danych osobowych to — e-mail: rodo@naszaenergetyka.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia ze Spółką umowy obejmującej instalację
   fotowoltaiczną, klimatyzację, pompę ciepła, a także w celu realizacji tej umowy, a także zgłoszenia
   mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wypełnienia
   obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  2. w prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy tj. w celach marketingowych i prowadzenia badań i analiz
   sprzedaży i jakości usług Spółki oraz w celach związanych z ubieganiem się Pani /Pana o dofinansowanie
   w ramach Rządowych Programów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  3. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwalnych (dowodowych) będących
   realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
   wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  4. w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia
   ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących i historycznych na podstawie art. 6 ust. 1
   lit. f RODO
  5. w przypadku gdy jest Pani/pan pełnomocnikiem/reprezentantem bądź gdy jest Pani/Pan wskazany do
   wykonywania umowy/umów, Pani/Pana dane osobowe, wskazane w dokumentach przekazywanych Spółce, w
   szczególności w umowach (i załącznikach do umów), przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w
   pkt 3 a-d powyżej na podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  1. Spółka przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail,
   danych punktu poboru energii lub gazu (nr, zużycie, nr licznika, taryfa), informacji na temat zawartych
   umów dotyczących energii i gazu, w tym stawek, okresu ich obowiązywania, adresu zamieszkania, nr pesel
   w przypadku osób fizycznych.
  2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania łączących nas umów, a w przypadku braku
   łączących nas umów lub po ich zakończeniu – do czasu, aż je Pani / Pan wycofa. Spółka przechowa dane
   na czas realizacji roszczeń cywilnoprawnych, które wynikają z umowy.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania,
   zaktualizowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pani/Pana szczególnej
   sytuacji. Ma Pani/Pan również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich
   przenoszenia. Co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne — ma Pani Pan prawo do cofnięcia
   zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
   dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
   Osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców:
   podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi
   współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w
   szczególności sprzedawcom energii elektrycznej, operatorom systemów dystrybucji, agentom,
   podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie
   wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierającym nas przy realizacji usług, np. firmom świadczącym nam
   usługi doradcze, księgowe, bankowe, konsultacyjne, audytowe, w zakresie archiwizacji, digitalizacji
   dokumentów, w zakresie instalacji, usuwania awarii, serwisowania, firmom prawniczym,
   teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym,
   obsługującym systemy teleinformatyczne, informatyczne), a także podwykonawcom w/w odbiorców i
   podwykonawców, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym
   działalność płatniczą, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej,
   instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd,
   prokuratura, organy celne, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym.
  6. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia
   umowy.
  7. W oparciu o dane osobowe Klienta Spółka może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące
   wynikiem profilowania, związane z realizacją Umowy lub przepisów prawa.